[ - Collapse All ]
alttestamentarisch  

ạlt|tes|ta|men|ta|risch <Adj.>:
a) alttestamentlich: -e Schriften;

b)nach Art des Alten Testaments: -e Strenge.
alttestamentarisch  

ạlt|tes|ta|men|ta|risch
alttestamentarisch  

ạlt|tes|ta|men|ta|risch <Adj.>:
a) alttestamentlich: -e Schriften;

b)nach Art des Alten Testaments: -e Strenge.
alttestamentarisch  

Adj.: a) alttestamentlich: -e Schriften; b) nach Art des Alten Testaments: -e Strenge.
alttestamentarisch  

adj.
'alt·tes·ta·men·ta·risch <Adj.> = alttestamentlich
['alt·te·sta·men·ta·risch,]
[alttestamentarischer, alttestamentarische, alttestamentarisches, alttestamentarischen, alttestamentarischem, alttestamentarischerer, alttestamentarischere, alttestamentarischeres, alttestamentarischeren, alttestamentarischerem, alttestamentarischester, alttestamentarischeste, alttestamentarischestes, alttestamentarischesten, alttestamentarischestem]