[ - Collapse All ]
asthmatisch  

asth|ma|tisch:
a)durch Asthma bedingt;

b)an Asthma leidend, kurzatmig
asthmatisch  

asth|ma|tisch <Adj.> [nach griech. asthmatikós]:

1.durch Asthma bedingt: -e Beschwerden.


2.an Asthma leidend, kurzatmig: a. sein.
asthmatisch  

asth|ma|tisch
asthmatisch  

asth|ma|tisch <Adj.> [nach griech. asthmatikós]:

1.durch Asthma bedingt: -e Beschwerden.


2.an Asthma leidend, kurzatmig: a. sein.
asthmatisch  

Adj. [nach griech. asthmatik¨®s]: 1. durch Asthma bedingt: -e Beschwerden. 2. an Asthma leidend, kurzatmig: a. sein.
asthmatisch  

adj.
<Adj.> auf Asthma beruhend, daran leidend
[asth'ma·tisch]
[asthmatischer, asthmatische, asthmatisches, asthmatischen, asthmatischem, asthmatischerer, asthmatischere, asthmatischeres, asthmatischeren, asthmatischerem, asthmatischester, asthmatischeste, asthmatischestes, asthmatischesten, asthmatischestem]