[ - Collapse All ]
Bangbüx  

Bạng|büx, Bạng|bu|xe, Bạng|bü|xe, die; -, ...xen (nordd. scherzh. für Angsthase)
[Bangbuxe]
Bangbüx  

n.
<f. 20> 'Bang·bü·xe <f. 19; norddt.> = Angsthase
['Bang·büx]
[Bangbüxen, Bangbüxe]