[ - Collapse All ]
bye-bye  

bye-bye ['baɪ'baɪ] <engl.>: auf Wiedersehen!
[byebye]
bye-bye  

bye-bye ['baɪ'baɪ; engl. bye-bye, Verdopplung von bye, vgl. ↑ goodbye ] (ugs.): auf Wiedersehen!
[byebye]
bye-bye  

bye-bye ['baɪ'baɪ; engl. bye-bye, Verdopplung von bye, vgl. ↑ goodbye] (ugs.): auf Wiedersehen!
[byebye]
bye-bye  

[''; engl. bye-bye, Verdopplung von bye, vgl. good bye] (ugs.): auf Wiedersehen!
bye-bye  

<[bai'bai] umg.> auf Wiedersehen! [engl., Weiterbildung von good bye „auf Wiedersehen“]
[bye-bye!]
[bye bye]