[ - Collapse All ]
Demonstrativum  

De|mons|t|ra|ti|vum das; -s, ...va: (veraltet) ↑ Demonstrativpronomen
Demonstrativum  

De|mons|tra|ti|vum, das; -s, ...va: Demonstrativpronomen.
Demonstrativum  

De|mons|tra|ti|vum, das; -s, ...va: Demonstrativpronomen.
Demonstrativum  

n.
De·mons·tra'ti·vum <[-vum] n.; -s, -va [-va]; Gramm.; kurz für> Demonstrativpronomen

Die Buchstabenfolge de·mons·tr… kann in Fremdwörtern auch de·monst·r… getrennt werden.
[De·mon·stra'ti·vum,]
[Demonstrativums, Demonstrativa]