[ - Collapse All ]
Eingabetaste  

(EDV): Entertaste.
[Eingabetaste]
[Eingabetasten]