[ - Collapse All ]
Entoblast,  

das; -[e]s, -e [zu griech. ent¨®s = innerhalb u. blast¨®s = Spross, Trieb], Entoderm, das; -s, -e [zu griech. d¨¦rma= Haut] (Biol., Med.): inneres Keimblatt des Embryos.