[ - Collapse All ]
Feschak  

Fẹ|schak der; -s, -s: (österr. ugs.) fescher [junger] Mann
Feschak  

Fẹ|schak [auch: 'fe:∫ak], der; -s, -s [aus ↑ fesch u. der slaw. Endung -ak] (österr. ugs.): fescher Kerl.
Feschak  

Fẹ|schak, der; -s, -s (österr. ugs. für fescher Kerl)
Feschak  

Fẹ|schak [auch: 'fe:∫ak], der; -s, -s [aus ↑ fesch u. der slaw. Endung -ak] (österr. ugs.): fescher Kerl.
Feschak  

[auch: ':], der; -s, -s [aus fesch u. der slaw. Endung -ak] (österr. ugs.): fescher Kerl.
Feschak  

n.
<m. 6; österr., umg.> fescher Kerl
['Fe·schak]
[Feschaks]