[ - Collapse All ]
Hangerl  

Hạn|gerl, das; -s, -n (österr.):

1. Lätzchen.


2.Wischtuch [des Kellners].
Hangerl  

Hạn|gerl, das; -s, -n (österr. ugs. für Lätzchen; Wischtuch [der Kellner])
Hangerl  

Hạn|gerl, das; -s, -n (österr.):

1. Lätzchen.


2.Wischtuch [des Kellners].
Hangerl  

n.
<n. 28; österr.> Lätzchen; Wischtuch (der Kellner)
['Han·gerl]
[Hangerls, Hangerln]