[ - Collapse All ]
hineilen  

hịn|ei|len <sw. V.; ist>:

1. an einen bestimmten Ort eilen.


2.sich eilend [da]hinbewegen; dahineilen (1) : sie sah ihn h.


3.(geh.) a)eilends weggehen; forteilen: da eilt er hin;

b)rasch vergehen, vorbeigehen; dahineilen (2) .

hineilen  

hịn|ei|len <sw. V.; ist>:

1. an einen bestimmten Ort eilen.


2.sich eilend [da]hinbewegen; dahineilen (1): sie sah ihn h.


3.(geh.)
a)eilends weggehen; forteilen: da eilt er hin;

b)rasch vergehen, vorbeigehen; dahineilen (2).

hineilen  

[sw.V.; ist]: 1. an einen bestimmten Ort eilen. 2. sich eilend [da]hinbewegen; dahineilen (1): sie sah ihn h. 3. (geh.) a) eilends weggehen; forteilen: da eilt er hin; b) rasch vergehen, vorbeigehen; dahineilen (2).
hineilen  

v.
<V.i.; ist> an einen Ort, an ein Ziel eilen
['hin|ei·len]
[eile hin, eilst hin, eilt hin, eilen hin, eilte hin, eiltest hin, eilten hin, eiltet hin, eilest hin, eilet hin, eil hin, hingeeilt, hineilend, hinzueilen]