[ - Collapse All ]
interzellulär  

in|ter|zel|lu|lär (Biol., Med. zwischen den Zellen gelegen)
interzellulär  

adj.
<Adj.> zwischen den Zellen (gelegen)[<lat. inter „zwischen“ + cellula „Zelle“]
[in·ter·zel·lu'lar,in·ter·zel·lu·lär]
[interzellulärer, interzelluläre, interzelluläres, interzellulären, interzellulärem, interzellulärerer, interzellulärere, interzelluläreres, interzelluläreren, interzellulärerem, interzellulärster, interzellulärste, interzellulärstes, interzellulärsten, interzellulärstem, interzellular]