If you appreciate this site, we accept donations through Paypal
[ - Collapse All ]
Office  

1Of|fice ['ɔfɪs] das; -, -s ['ɔfɪs] <lat.-fr.>: (schweiz.)
a)(selten) Büro;

b)Anrichteraum [im Gasthaus]


2Of|fice ['ɔfɪs] das; -, -s [...sɪz, auch: ...sɪs] <lat.-fr.-engl.>: engl. Bez. für: Büro
Office  

1Of|fice ['ɔfɪs], das; -, -s ['ɔfɪsɪs, engl.: 'ɔfɪsɪz; engl. office < lat. officium, ↑ Offizium ]: engl. Bez. für Büro.

2Of|fice ['ɔfɪs, frz. ɔ'fis], das; -, -s ['ɔfɪs, frz. ɔ'fis; frz. office < lat. officium, ↑ Offizium ] (schweiz.):
a) Anrichteraum im Gasthaus;

b)(selten) Büro.
Office  

Ọf|fice [...fɪs], das; -, -s <engl.> (engl. Bez. für Büro)

Ọf|fice [...fɪs], das; -, -s <franz.> (schweiz. für Anrichteraum im Gasthaus)
Office  

1Of|fice ['ɔfɪs], das; -, -s ['ɔfɪsɪs, engl.: 'ɔfɪsɪz; engl. office < lat. officium, ↑ Offizium]: engl. Bez. für Büro.

2Of|fice ['ɔfɪs, frz. ɔ'fis], das; -, -s ['ɔfɪs, frz. ɔ'fis; frz. office < lat. officium, ↑ Offizium] (schweiz.):
a) Anrichteraum im Gasthaus;

b)(selten) Büro.
Office  

[', frz. '], das; -, -s [', frz. '; frz. office [ lat. officium, Offizium] (schweiz.): a) Anrichteraum im Gasthaus; b) (selten) Büro.
Office  

n.
<['ɔfis] n.; -s, -s ['ɔfisiz]> Büro, Dienststelle [engl.]
[Of·fice1]
[Offices]

n.
<[ɔ'fis] n.; -, -s [ɔ'fis]; schweiz.> Anrichteraum (in Gaststätten) [frz.]
[Of·fice2]
[Offices]