[ - Collapse All ]
Papiere  

Ausweis[papiere], Identitätsnachweis, Pass, Personalausweis, Personaldokumente, Reisepass; (österr.): Identitätsausweis; (schweiz.): Schriften; (schweiz. Amtsspr.): Ausweisschriften; (früher): Kennkarte; (Gaunerspr.): Fleppe; (Rechtsspr.): Identitätspapiere.
[Papiere]